Покана за Общо събрание

Покана

за Общо събрание на

Сдружение „Черноморски изгрев” – гр. Варна

 

 

Управителният съвет на Сдружение “Черноморски изгрев” – гр. Варна, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание (ОС) на членовете на Сдружението, което ще се състои на 20.04.2022 г. от 9:30 часа, в гр. Варна, в зала 4 Пресцентър на Фестивален конгресен център, гр. Варна., при следния дневен ред:

  1. Промяна в състава на Управителния съвет на Сдружение „Черноморски изгрев“.
  2. Приемане на Отчет за дейността на Сдружение „Черноморски изгрев” за 2021 г.;
  3. Приемане на отчет за изпълнение на плана за производство и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от корабите на Сдружение „Черноморски изгрев“ за перид от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.; Вземане на решение за осигуряване на финансиране на дейностите по одобрения от УО на ПМДР план.
  4. Решение относно размера на членския внос на членовете на сдружението.
  5. Организационни и други въпроси.

ОС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум, заседанието на ОС се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

 

            гр. Варна,

            15 март 2022 г.

 

           

            Председател на УС на “Черноморски изгрев” – гр. Варна