„СВЕТА АННА ФИШ“ ООД с одобрен проект за финансиране по ПМДР, Мярка 1.9

Бенефициент: „СВЕТА АННА ФИШ“ ООД

 

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

" Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност"

Наименование на процедура:

„Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Код на процедура BG14MFOP001-1.017

Обща стойност на проекта: 27 745.59 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 27 745.59 лева

Европейско финансиране: 20 326.42 лева

Национално Финансиране: 7 419.17 лева

Начална дата 03.08.2020 на изпълнение на проекта

Крайна дата 03.09.2020 на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

 “СВЕТА АННА ФИШ“ ООД е дружество, което осъществява риболовна дейност във водите на Черно Море. С  изпълнението на проектното предложение дружеството получи подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност.

 

Цели на проекта:

Изпълнението на настоящия проект съответства в пълна степен на целта на процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-1.017, която предоставя компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, за да се избегнат ситуации на фалит и за запазване на работните места в сектор Рибарство.

 

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

 

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ са компенсирани икономическите загуби на собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, за да бъдат избегнати ситуации на фалит. Подпомогнато е и запазването на работните места в сектор Рибарство.