Сдружение Черноморски изгрев с одобрен проект за финансиране на Плана за производство и предлагане на пазара

 

Сдружение Черноморски изгрев изпълнява проект за финансиране на първия си одобрен План за производство и предлагане на пазара. Подробности за проекта, както следва:

 

Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Черноморски изгрев“

 

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

Проект № BG14MFOP001-5.009-001, мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара ”, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Наименование на процедура:

„Планове за производство и предлагане на пазара

Код на процедура BG14MFOP001-5.009

Обща стойност на проекта: 55 500 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ55 500 лева

Европейско финансиране: 41 625 лева

Национално Финансиране: 13 875 лева

Начална дата на изпълнение на проекта: 05.02.2020 г.

Крайна датана изпълнение на проекта: 31.12.2020 г. 

Кратко описание на проекта:

Финансиране на План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“.

  

Цели на проекта:

С  изпълнението на проектното предложение Сдружение с нестопанска цел „Черноморски изгрев“ получи финансова подкрепа за изпълнение на мерките, посочени в одобрения от министъра на земеделието, храните и горите План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“ (План/Планът), както следва: 1. Насърчаване на устойчиви риболовни дейности; 2. Избягване и намаляване на нежелания улов; 3. Принос за проследяването на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация; 4. Принос за премахването на незаконния, недекларирания и нерегулиран риболов; 5. Подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов; 6. Повишаване на икономическата рентабилност; 7. Стабилизиране на пазарите; 8. Намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.

Дейностите по проекта обхващат: провеждане на рекламна кампания чрез билборди, създаване на видеа и рекламни банери, публикуването им в интернет, изработване на софтуер/информационна система и обучения.

 

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

 

Чрез получаването на безвъзмездната финансова помощ са постигнати заложените в Плана мерки, в изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.