“ПЛАТЕРИНА“ ЕООД с одобрен проект за финансиране по ПМДР, Мярка 1.9

 Бенефициент: “ПЛАТЕРИНА“ ЕООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

Проект № BG14MFOP001-1.017, мярка 1.9  „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Наименование на процедура:

„Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Код на процедура BG14MFOP001-1.017

Обща стойност на проекта: 35 141 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 35 141 лева

Европейско финансиране: 25 744.30 лева

Национално Финансиране: 9 396.70 лева

Начална дата 30.09.2020 на изпълнение на проекта

Крайна дата 30.10.2020 на изпълнение на проекта.

 

 

Кратко описание на проекта:

 “ПЛАТЕРИНА“ ЕООД е дружество, което осъществява риболовна дейност във водите на Черно Море. С  изпълнението на проектното предложение дружеството получи подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност.

 

Цели на проекта:

С  изпълнението на проектното предложение „ПЛАТЕРИНА“ ЕООД получи подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност. Изпълнението на настоящия проект осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и подпомогане на собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, преодоляване ситуации на фалит и запазване на работните места в сектор Рибарство.

 

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

 

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ са компенсирани икономическите загуби на собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, за да бъдат избегнати ситуации на фалит. Подпомогнато е и запазването на работните места в сектор Рибарство.