Общо събрание на Сдружението на 09.05.2016 г.

Уведомяваме всички членове на сдружение "Черноморски изгрев" за предстоящото редовно годишно общо събрание на сдружението.

Общото събрание ще се състои на 09.05.2016 г., от 10:00 часа, в гр. Варна, в Хотел Голдън Тюлип – Бизнес хотел Варна, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет за дейността на Сдружение „Черноморски изгрев” за 2015 г.;

2. Актуални въпроси относно изпълнението на квотите за улов на Калкан за 2016 г. и нормативната уредба относно контрола върху риболовните дейности;

3. Представяне на възможностите за кандидатстване по ПМДР 2014-2020;

4. Организационни и други въпроси.    

ОС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум, заседанието на ОС се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.    

! На Общото събрание са поканени представители на държавната администрация, които ще отговорят на актуални въпроси на членове на сдружението.

 

Председател на УС на “Черноморски изгрев” – гр. Варна